Activiteiten van de diaconie

Deze webpagina bevat specifieke en algemene informatie.
Kijkt u vooral verder door de schuifbalk naar beneden te bewegen.

 

===========================================================================================
===========================================================================================

Mededelingen van het College van Diakenen

Collecte giften kunt u storten op bank nr. NL47 INGB 0000 3952 25 t.n.v. P.G. Maassluis.Uw gift is van harte welkom en wordt gedeeld tussen kerk en diaconie.Of ga naar www.pknmaassluis.nl/algemeen/thuiscollecte

We gaan er van uit dat we allemaal deze zo belangrijke collectes op deze manier mogen blijven ondersteunen.

== Op zondag 11 oktober is de 1e  Collecte in de Groote Kerk ,Immanuelkerk en Koningshof bestemd  voor de Algemene Middelen ( in Coronatijd )

De 3e collecte in de Groote Kerk is bestemd voor de Stichting Wenzi.

== Op zondag 18 Oktober is de 1e  Collecte in de Immanuelkerk en Koningshof bestemd voor de Stichting Wenzi. In de Groote Kerk is de  1e collecte bestemd voor het project in de Oekraïne  School van onze Dromen biedt kinderen veiligheid

Algemene Middelen Diaconie / Plaatselijke ondersteuning.

Uit deze beide fondsen worden de kosten gefinancierd voor het allerdaags diaconaal werk binnen onze kerk. Het is de basis voor de hulp en steun die wij kunnen geven aan mensen die hulp nodig hebben, in welke vorm dan ook. Van harte aanbevolen.

Stichting Wenzi
In mei  dit jaar was het 10 jaar geleden dat Stichting Wenzi is opgericht.
Het doel is: De  kansloze jongeren in Kenia een kans op vervolgonderwijs bieden.
Wenzi betaalt 50% van de studie kosten en ouders  betalen de andere 50%
Al snel bleek dat dit doel niet op zichzelf kon staan.
Naast het hoofddoel : Het studiefonds, moesten we ons wel gaan bemoeien met de levensomstandigheden van deze kinderen en hun ouders.
-Ouders konden de 50% niet betalen
-Er was geen schoon drinkwater  voor deze kinderen.
-Gezondheidszorg is  te duur voor velen.
-Te weinig werkgelegenheid
-Geen goede klaslokalen
-Veel te weinig leerkrachten, dus veel te veel kinderen in één klas ,wat weer ten kosten van het onderwijs gaat
De nevendoelen werden opgesteld. Regel is: Het hoofddoel gaat ten alle tijden voor en als er genoeg geld binnen komt dan is er ruimte voor de nevendoelen

Gedurende de afgelopen 10 jaar is het volgende bereikt:
-Alle kinderen van de basisschool stromen door naar het voortgezet onderwijs.
-Er zijn 13 nieuwe schoollokalen gebouwd
-De klassen zijn verkleind naar maximaal 40 kinderen, door het aannemen van extra  leerkrachten.
-Er is een schoondrinkwater .
-Dankzij het membercard project is de gezondheidszorg ook bereikbaar voor de allerarmsten.
- Alle kinderen op de basisschool krijgen jaarlijks een medische check en zo nodig een extra controle.
- Er is een latrine beschikbaar voor ieder huishouden
-We hebben met de vrouwen een bedrijfje opgezet ,  inmiddels hebben zij zich doorontwikkeld en draait dit alles zonder onze steun.
-Er is een proeftuin opgezet op het terrein van de school. De kinderen uit de hoogste klassen  leren hier verbeterde landbouw technieken
-Er worden workshops gegeven door de plaatselijke landbouwofficier,aan de  ouders, hierdoor is er een betere opbrengst van de landbouw
-We hebben een stenen fabriekje opgezet, dit zorgt voor werkgelegenheid voor vooral de jongeren.
- 35 jongeren zijn ingeschreven voor een vervolgstudie aan universiteit of hogeschool.

Komend jaar is het de bedoeling om de nevendoelen over te dragen aan de plaatselijke bevolking.
De eerste stappen zijn hiervoor al gezet.

Wenzi gaat verder met het Studiefonds, precies zoals we 10 jaar geleden begonnen zijn.
We blijven 50% van de studie kosten voor het voortgezet onderwijs betalen, voor die gezinnen die dat nodig hebben. We zien dat er steeds meer gezinnen zelf de kosten kunnen opbrengen. Waar het voorheen een uitzondering was als je naar het voortgezet onderwijs mocht, is het tegenwoordig de normaalste zaak.
Er komen ook steeds meer verzoeken voor een studiebeurs voor het hoger onderwijs. Wij willen graag zoveel mogelijk jongeren een kans geven op zo’n vervolgstudie en een betere toekomst.
In eerste instantie betalen wij de hele studie. Als de jongere is afgestudeerd en een baan heeft, gaan we in gesprek over het terug betalen van 50% van de studiekosten. Dit geld wordt in een apart fonds gestort. De bedoeling is dat dit een fonds wordt waaruit in de toekomst jongeren geholpen kunnen worden als ooit Wenzi er niet meer is.
Voor het toekennen van de studiebeurzen zijn wij voortdurend op zoek naar sponsoren.
U kunt dit werk steunen door uw bijdrage voor deze collecte in de kerk of maak dan uw gift of donatie over op rek nr  NL43INGB0004792598. t.n.v. stichting Wenzi , Maassluis.
 

Kinderen werden mentaal verwaarloosd. (Oekraïne)
De School of our Dream Vynnyky werd in 2009 opgericht door het personeel van het staatsinternaat voor basis- en middelbaar onderwijs, een internaat voor weeskinderen en kinderen met gedragsproblemen. Veel van deze kinderen hebben thuis te maken gehad met geweld en ouders met drank- en drugsproblemen. Hoewel de kinderen in het internaat fysiek veilig zijn, worden ze mentaal verwaarloosd.

Personeel leert liefdevol opvoeden.
Als de kinderen zestien jaar oud zijn, moeten ze het internaat verlaten en komen ze vaak op straat terecht. De kans is erg groot dat deze kinderen het gedrag van hun ouders kopiëren. Om deze keten van sociale problemen te doorbreken, moest de houding van het personeel veranderen. Aanvankelijk zagen velen de noodzaak van verandering niet in, zowel onder het personeel, als onder de familie van de kinderen en de overheid.

Opvoeden met meer zorg en aandacht.
Directrice Liliya Svystovych wist echter langzaam maar zeker een meerderheid van de betrokkenen te overtuigen. Haar doel is om een omgeving voor deze kinderen te creëren, waarin op een positieve manier met hen wordt omgegaan. Ook moeten de kinderen de kennis en de sociale vaardigheden opdoen, om zich voor te bereiden op hun toekomst in de maatschappij. De grote uitdaging is dus om deze kinderen de nodige zorg, aandacht en liefde te geven.

U kunt dit werk steunen door uw bijdrage voor deze collecte in de kerk of over te maken op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. het projectnummer 'Z 009401' of doneer online. Hartelijk dank!

Laatst gewijzigd op 9 oktober 2020.