Activiteiten van de diaconie

Deze webpagina bevat specifieke en algemene informatie.
Kijkt u vooral verder door de schuifbalk naar beneden te bewegen.

 

===========================================================================================
===========================================================================================

Mededelingen van het College van Diakenen

RONDGANGCOLLECTE 2018 (projecten; detailbeschrijving verderop)

Plaatselijk:  Stichting ASVZ

Regionaal:   Stichting Avavieren

Landelijk:     Myanmar MTC Kinderbescherming


College van Diakenen

Op zondag 19 Augustus is de 1e collecte in de Immanuelkerk en Groote Kerk bestemd voor “Bijenhouden biedt jongeren toekomst – Guatemala”

Op zondag 19 Augustus is de Koningshof  i.v.m. het zomer rooster nog eenmaal te gast in de Immanuelkerk .

Zondag 26 Augustus  is de 1e collecte in de Immanuelkerk en de Koningshof ( H.A .) bestemd voor het project “Zimbabwe” en in de Groote kerk is de 1e  collecte bestemd voor Stichting “Elim”.

In de Immanuelkerk en Koningshof is de 3e collecte bestemd voor Stichting “Elim”.

 

 

Stichting ASVZ

ASVZ is een zorgorganisatie, gespecialiseerd in kleinschalige zorg- en dienstverlening aan mensen met een verstandelijke beperking en psychische problematiek. De 5000 medewerkers zetten zich samen met ruim 1900 vrijwilligers in voor ongeveer 5200 cliënten in Zuid-Holland en West-Brabant. Dat kunnen (jong) volwassenen, ouderen, kinderen of gezinnen zijn. Ze hebben een schat aan specialistische kennis en ervaring in huis. Ze hebben tientallen eigen woonvoorzieningen, maar doen hun werk ook bij mensen thuis. Ruim 2000 mensen doen een beroep op de ambulante dienstverlening van ASVZ. Dat zijn cliënten die op zichzelf wonen, of gezinnen waarvan een ouder of kind een verstandelijke beperking heeft. In de loop der jaren zijn hun veel verschillende vragen gesteld. Daardoor hebben zij een gevarieerd pakket van zorg en diensten kunnen opbouwen en beschikken de medewerkers over zeer uiteenlopende vakkennis. Het dienstverleningspakket groeit mee met de vragen van cliënten. Alle teams binnen ASVZ hebben één gezamenlijk doel. De best mogelijke betaalbare zorg bieden aan cliënten. De locatie Lepelaarplantsoen Koningshof “De Luit”, is één van de vestigingen van ASVZ, van waaruit zorg wordt verstrekt aan de bewoners en aan cliënten in Maassluis. De bewoners zouden graag één van hun wensen op het dakterras in vervulling zien gaan: nieuwe parasols; een nieuwe elektrische bakplaat voor in de zomer om op het terras te kunnen bbq-en en onderhoud van de steigerhouten tuinmeubelen.

Stichting Avavieren

Stichting Avavieren wil ontspannen, betaalbare vakanties mogelijk maken voor mensen met een beperking en hun ouders of verzorgers. Op een mooie locatie, dicht bij het strand en met volop activiteiten voor jong en oud. Avavieren werkt samen met Strandpark Vlugtenburg in ‘s-Gravenzande om 9 aangepaste en rolstoelvriendelijke bungalows te realiseren. In de loop van 2017 hebben we de eerste gasten  verwelkomd. In de schoolvakanties biedt Avavieren deze gezinnen een aantrekkelijk programma aan, met als uitgangspunt dat alle activiteiten voor iedereen toegankelijk zijn, in een ontspannen sfeer waarin niets moet en alles mag en waarbij kinderen in een rolstoel ook het strandleven en de zee kunnen ervaren. Gezinnen kunnen hun behoeften aangeven op het gebied van de benodigde zorg en wij zorgen ervoor dat deze voorzieningen worden geregeld. Doordat een team van enthousiaste en kundige vrijwilligers degene met een beperking, eventueel samen met hun gezonde broertjes en zusjes, begeleidt, krijgen de ouders ook de gelegenheid om tot rust te komen.

Myanmar MTC Kinderbescherming

Als gevolg van de langdurige conflicten in Myanmar (Birma) zijn veel Birmezen , met name etnische minderheden, de grens met Thailand over gevlucht. Kerk in Actie steunt bij de organisatie Mae Tao Clinic (MTC) het werk wat zich vooral richt op de opvang en scholing van kinderen in het grensgebied van Myanmar en Thailand. Ondanks dat de politieke en veiligheidssituatie in Myanmar aan het veranderen is, kunnen deze kinderen nog niet terug. Sommigen hebben geen ouders meer, veelal werken hun ouders ook als illegale arbeiders in Bangkok. Terug in dorpen in Myanmar zijn vaak ook nog geen voorzieningen zoals scholing, voldoende voedsel of uitzicht op een inkomen. Alleen al in Mae Sot en omgeving verblijven naar schatting nog steeds ca. 250.000 Birmese migranten en hun gezinnen. De meesten verblijven er zonder enige vorm van registratie. Deze omstandigheden hebben tot gevolg dat ook de basis mensenrechten van kinderen in gevaar zijn! Zonder registratie bestaat een kind feitelijk niet, is er geen recht op onderwijs, gezondheidszorg, zijn de risico's op uitbuiting en misbruik groter etc. Kortom geen registratie biedt weinig kans op een goede toekomst.

Bijen houden biedt jongeren toekomst - Guatemala

Veel jongeren die in Guatemala tot de Maya-bevolking behoren hebben nauwelijks toegang tot onderwijs en weinig kans op werk. Vredescentrum Barbara Ford, partner van Kerk in Actie, biedt deze jongeren daarom een vakopleiding aan. Ze krijgen bijvoorbeeld een imkers-opleiding of een opleiding textiel bedrukken. De organisatie brengt hen samen in coöperaties, waar ze gezamenlijk een onderneming starten. Ook leren de jongeren op te komen voor hun rechten. Ze krijgen zo een unieke kans om een eigen inkomen te verwerven en hun levensomstandigheden structureel te verbeteren. Dit jaar wil het Centrum 80 jongeren een vakopleiding bieden en 400 jongeren trainen in (mensen)rechten, en hen zo hoop geven op een goede toekomst.

Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?

Hartelijk dank!

Zimbabwe

Het is inmiddels al weer een tijd geleden dat ik vertrok uit Maassluis, en nog altijd wordt er hier gecollecteerd voor ‘mijn’ collectedoel. Dat is nu zo bijzonder aan de kerk. Het verbindt je met mensen die je al lang niet meer hebt gezien, of zelfs die je helemaal niet kent.

Er wordt vandaag voor Zimbabwe gecollecteerd. Met onze kleine stichting in Nederland zamelen we geld in, om het werk van de lokale kerk in Zimbabwe te ondersteunen. In Harare onderhoudt de City Life Church daar een kindertehuis van, voor straatmeisjes. Sommigen van hen zijn met HIV/Aids besmet. Dankzij de kerk kunnen ze naar school en wordt er voor hen gezorgd. Ook ondersteunen we het werk van de dominee, die daar maar een fractie verdient van een dominee hier. En investeren we in landbouwprojecten, in de stad en op het platteland. Er zit een wereld van afstand tussen hen en ons. Toch horen we bij elkaar. Dat is precies wat we elke week vieren in de kerk. Daarom beveel ik deze collecte ook dit keer weer van harte bij u aan. Met een hartelijke groet uit Amsterdam, ds. Martijn van Leerdam

Behalve via de collectes in de kerk, kunt u ook aan ons werk bijdragen door uw gift te storten op NL68TRIO 01983 52077, ten name van Stichting KOZA.

Stichting Elim is een kleinschalig initiatief uit Maassluis en ondersteunt een belangrijk project voor kinderen in Anjungan, West-Kalimantan, Indonesië. Onze twee voornaamste activiteiten zijn het onderhouden van een kinderhuis en een agrarische school. Onze zuster organisatie in Indonesië draagt zorg voor het dagelijks bestuur van deze twee projecten.

In het Kinderhuis Elim worden de kinderen in gezinsverband liefdevol opgenomen en opgevoed. Het doel is de kinderen een echt thuis te geven. Daarnaast ontvangen de kinderen onderwijs en krijgen ze de gelegenheid tot studeren aan de universiteit. Het kinderhuis is begonnen in Lingga en werd geopend op 5 maart 1998. Door hevige overstromingen, afgewisseld met periodes van grote droogte en bosbranden, was een verhuizing na 5 jaar helaas noodzakelijk. Het huidige kinderhuis in Anjungan is vanaf 2004 in gebruik. Het kinderhuis biedt plaats aan maximaal 50 kinderen en de voorkeur gaat uit naar een gelijke verdeling van jongens en meisjes.

Op dit moment wonen er 51 kinderen (29 jongens en 22 meisjes) variërend in de leeftijd van 9 tot 18 jaar in het kinderhuis. De kinderen worden begeleid door het echtpaar Nonoi en Isaac dat ook in het kinderhuis woont. Nonoi en Isaac begeleiden de kinderen op het gebied van persoonlijke verzorging, eten en schoonmaken. De kinderen worden aangemeld via een netwerk van vrienden, dorpshoofden en dominees en zijn afkomstig uit diverse delen van Kalimantan. Eén van de wensen van Stichting Elim was het bouwen van een school voor middelbaar onderwijs. Nadat in 1999 het benodigde geld bijeengebracht werd door het ISW te Naaldwijk en de stichting Wilde Ganzen, is in 1999 de school geopend op de oude locatie. Na overstromingen en bosbranden moest ook de school verhuizen. In 2003 is begonnen met de renovatie van bestaande gebouwen voor nieuwe school in Anjungan. In 2004 konden de lessen op die locatie beginnen. Later zijn er nog extra lokalen bijgebouwd. o.a. door steun van de Bouhuisengroep uit Naaldwijk. Het terrein van de school bestaat ondermeer uit visvijvers en landbouwgrond waar de leerlingen praktijklessen krijgen.

Op deze school kunnen de leerlingen in 3 jaar tijd hun diploma halen waarbij zij kunnen kiezen uit visserij, landbouw, veeteelt en landbouwtechnologie als afstudeerrichting. De leerlingen krijgen zowel theorie- als praktijklessen. Inmiddels zijn er zo'n 80 leerlingen en geven 14 docenten les op onze school. De leerlingen komen veelal uit de nabij liggende dorpen. Een aantal studenten komen van ver en moeten vaak een aantal uren reizen is naar hun eigen familie. Voor hen is er een apart studentenverblijf waar zij kunnen wonen. Ook voor de leraren is er woonruimte op het terrein van de school.

Pennen Aktie voor Stichting Elim. Heeft u nog lege pennen in huis ? Op zondag 26 Augustus is in beide kerkgebouwen een doos war u deze pennen in kwijt kan. Er is ook folder materiaal aanwezig. Eenmalige giften zijn ook van harte welkom. U kunt uw eenmalige bijdrage overmaken op NL29INGB0005500659  t.n.v. Stichting Elim, Maassluis. Vermeld a.u.b. uw naam en adres bij uw gift.

 

Voedselbank Maassluis

In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. De voedselbanken helpen de armste door ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten. Om onze klanten van voldoende eten te kunnen voorzien, werken wij samen met bedrijven, instellingen, overheden en particulieren. Zo zorgen we er samen voor dat armoede wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast. Met als motto: “Oog voor voedsel, hart voor mensen“.

Ook in Maassluis zijn er mensen die wekelijks de voedselbank bezoeken voor een voedselpakket.

Uw gift via de collecte is  dan ook nodig om  voorraden van de voedselbank te kunnen continueren.

Plaatselijke Ondersteuning Diaconie

Algemene Middelen Diaconie

Uit deze fondsen wordt de plaatselijke Diaconie gefinancierd.

 

Noodhulpfonds

Het kerkelijk noodfonds geïnspireerd door het evangelie en handelend uit naastenliefde, biedt financiële en/of materiële hulp, aan mensen van de gemeente Maassluis, die niet zijn aangesloten bij een van de Maassluise geloofsgemeenschappen en die, om welke reden dan ook, in financiële nood verkeren of dreigen te raken. Het noodfonds is aanvullend op bestaande voorzieningen en regelingen. Voor mensen die hulp vragen bij het Kerkelijk Noodfonds en tussen wal en schip dreigen te geraken. Als er tijdnood is om iets op te lossen is er dit Noodfonds. Het is een initiatief van een aantal Maassluise kerken om hierin te voor zien middels deze collecte.

 

===========================================================================================

ALGEMENE INFORMATIE:

Stichting Voedselbank Maassluis
 

Voedselmand

·         Voedselmand hal Immanuëlkerk en Koningshof

Iedere zondag kunt u verpakt voedsel (het liefst rijst,pasta’s , wasmiddelen e.d.) in de mand in de hal van de Immanuëlkerk en Koningshof leggen. Wij zorgen er dan voor dat het de vrijdag daarop bij de Voedselbank terecht komt.

Contact:Adres   : Troelstraweg 6  , 3144 XC  Maassluis.

Tel.                   :  06 427 059 23  (Joke Cats of Cees v.d.Boom)

Openingstijden iedere vrijdagmorgen van 07.00 uur tot ca. 15.00 uur

Email               :  info@voedselbankmaassluis.nl      

Website           :  www.voedselbankmaassluis.nl                    Rekeningnr. :  1210107

Taalmaatje

Zoals bekend hebben buitenlandse medeburgers vaak moeite met onze taal. Het taalmaatje project wordt gedaan met de EGMA gemeente (Maranathakerk) en de Nederlands Gereformeerde Kerk. Eenmaal per week b.v. samen boodschappen doen of samen een ingewikkelde brief lezen. Of je keukenkastje leeghalen en alles benoemen. Het gaat om 1 keer per week een ontmoeting. Iedere 3e woensdag van de maand kunnen taalmaatjes elkaar ontmoeten in een zaal van de Immanuëlkerk om ervaringen uit te wisselen. Opleiding/cursus is niet nodig ! Een betrokken hart en Nederlands kunnen spreken/schrijven zijn voldoende.

Contactpersoon: Joke Cats  , tel. 5911569

SchuldHulpMaatje

SchuldHulpMaatje  is een ca. 1,5 jaar geleden landelijk gestart project, in al meer dan 45 steden, waar in totaal zo’n 1200 vrijwilligers tot schuldhulpmaatje zijn opgeleid of al aan de slag zijn. Alle maatjes volgen een verplichte training en worden daarna gecertificeerd. Het project is gestart omdat uit allerlei onderzoeken bleek dat een aantal mensen met schulden en de hoogte van die schulden de afgelopen jaren enorm is toegenomen.

Doel van het SchuldHulpMaatjesproject is dat vrijwilligers gekoppeld worden aan mensen die in de schulden zijn geraakt of dreigen te raken en daar zonder hulp niet uitkomen. Een maatje is iemand die een hulpvrager kan helpen overzicht over inkomsten en uitgaven te krijgen, om indien nodig in een schuldhulp- verleningstraject te komen, om te budgetteren, zijn of haar inkomen te vergroten en kosten te verminderen.

Landelijke website :    www.SchuldHulpMaatje.nl

Contactpersonen  :      Wim van der Schee (5915473) of Cees v.d. Boom (5921555)

Joke Cats (5911569) of  Ds. Gerrit van Dijk(5903518)

Mantelzorg

In onze wijkgemeente zijn er maar liefst ongeveer 350 mantelzorgers actief. Deze mensen zorgen zeer intensief voor een dierbare, welke hulpbehoevend is.

Vaak is dit heel intensief en zetten ze zich dag en nacht in! Wij willen door middel van een luisterend oor, advies en bovenal praktische hulp er zijn voor de mantelzorgers die hier behoefte aan hebben.

Bij het geven van praktische hulp kan men denken aan boodschappen doen, chauffeuren, een klusje doen, een rondje wandelen met de hulpbehoevende, etc.

Een toegewijd hart is het enige wat nodig is evenals af en toe een uurtje tijd vrij maken!

Contactpersoon  :  Caroline Mateovics, tel 010-5916759

     Email:  vdburgt.mateovics@versatel.nl

Laatst gewijzigd op 13 augustus 2018.