Actie: Samen sterk voor de kerk

Ook dit najaar houden wij een geldwervingsactie om het begrote tekort over 2016 terug te dringen. Zonder deze extra acties vertoont onze begroting voor dit jaar namelijk een tekort van € 20.000,-. De actie wordt gehouden onder de  leus "Samen sterk voor de Kerk".

Als u allen bereid bent eenmalig een extra gift van € 15,00 (meer mag natuurlijk ook!) aan ons over te maken, dan zal dit het tekort aanzienlijk verminderen!

Actie tekort 2016: ‘Samen sterk voor de Kerk’

De laatste twee weken van 2016 zijn er nog een 17 tal giften binnengekomen. In totaal € 385,00. De stand is nu € 16.227,50. Een mooi resultaat waarvoor wij alle geefsters en gevers nogmaals hartelijk danken!

Dit is voorlopig de laatste publicatie over deze actie, tenzij er nog grote bedragen binnenkomen, dan zullen wij hierover uiteraard nog berichten.

Mocht u nog een gift willen overmaken dan kan dat op bankrekeningnummer NL84 FVLB 0635 8173 06 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Maassluis onder vermelding van: "Samen sterk voor de Kerk".

Namens het College van Kerkrentmeesters,

De penningmeester.