(Buitenlandse) projecten

 

 

= = =

SAM’s Kledingactie   20 april 2019      resultaat:  de Ark 49 zakken, Koningsho72 zakken.

Rondgangcollecte 2019  (enveloppen verdelen vanaf zondag 19 mei 2019)

Doelen: 1) Diaconaal Centrum Pauluskerk
             2) Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg
             3) Hulpverlening in Moldavië

  1) Het Diaconaal Centrum Pauluskerk in Rotterdam komt op voor alle mensen in Rotterdam en omgeving, die het zonder hulp economisch, sociaal en spiritueel niet redden. Het probeert daar te helpen “waar geen helper is”. Het gaat om individuele hulpverlening, bezinning, geloofsversterking en actie voor kwetsbare mensen in de marge van de samenleving.

Voor de Pauluskerk als Diaconaal Centrum zijn drie kernwoorden van belang: gastvrijheid, laagdrempeligheid en hulp. Iedereen is welkom in de kerk, zonder aanzien des persoons en zonder voorwaarden vooraf. Helpen betekent niet “pappen en nathouden”. Helpen betekent mensen opvangen en hun levenskracht versterken, zodat zij na een tijdje hulp van anderen weer op eigen kracht verder kunnen. Hulp betekent ook, dat de Pauluskerk zich inzet voor het veranderen van onrechtvaardige wetten en regels, zodat mensen in de marge niet eeuwig buiten hun schuld in de marge blijven. Helpen is niet iemand steeds een vis geven. Helpen is iemand een vishengel geven èn toegang tot de visvijver.


 2) Het Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg in Oosterbeek wil als verlengstuk van de plaatselijke kerkelijke gemeente een tijdelijk huis en geestelijke begeleiding bieden aan individuele gemeenteleden die, om wat voor reden dan ook, even afstand willen nemen van hun woon/werksituatie en zich willen bezinnen op levensvragen. Daarbij kunnen psycho-sociale problemen een rol spelen.

De stichting tracht haar doel te bereiken door het bieden van:
• een christelijke leefgemeenschap
• individuele geestelijke begeleiding door professionele begeleiders
• een beperkt dagprogramma, rust en ruimte
• advies m.b.t. nazorg
• informatie en advies aan de plaatselijke gemeente
                 zie ook  www.pdcdeherberg.nl

 3) Hulpverlening in Moldavië

Het Moldovan Christian Aid (MCA) is een platform opgezet vanuit verschillende kerken in Moldavië. Ze ondersteunen kerkelijke gemeenten en christelijke organisaties die hulp bieden aan ouderen, kinderen en slachtoffers van mensenhandel.

Door de slechte economische omstandigheden in Moldavië is er weinig werkgelegenheid. Gebrek aan banen zorgt ervoor dat naar schatting 25% van de bevolking in het buitenland is gaan werken. Het wegvallen van deze midden-leeftijdscategorie heeft een desastreus effect op de samenleving. Dat is vooral goed zichtbaar in de dorpen, waar veel kinderen en ouderen wonen die alleen zijn achtergebleven.
Ook de kerken hebben hieronder te lijden. Er zijn maar weinig actieve kerkleden en weinig inkomsten. Toch zijn er in veel kerkelijke gemeenten wel diaconale initiatieven om de kinderen en ouderen te helpen. Zij hebben daar steun bij nodig. MCA ondersteunt deze kerkelijke gemeenten en kleine christelijke organisaties met training, advies en financiën.
MCA is ontstaan nadat Kerk in Actie er bij de Wereldraad van Kerken op aandrong om de kerken in Moldavië te helpen bij het opzetten en uitbreiden van hun diaconale werk. De kerken hadden in de voormalige Sovjetstaat Moldavië decennialang geen diaconaal werk kunnen doen en moesten hun structuren weer opbouwen. Dankzij MCA kunnen de kerken hun krachten bundelen en bieden zij nu hulp aan met name ouderen, kinderen en slachtoffers van mensenhandel.
 

 

Tafel van Hoop op donderdag 20 juni 2019 in Immanuelkerk

Geloven in Delen       Bloemengroet met een boodschap  (14 september 2019)
Op deze zaterdagochtend  zullen in de omgeving van Immanuelkerk / supermarkt Jumbo weer bloemen uitgedeeld om door te geven aan anderen, waar deze ,-- door bijvoorbeeld bepaalde omstandigheden --, zeer welkom zijn.

  

 

Voor deze pagina is op dit moment geen verdere actuele informatie beschikbaar.

Laatst gewijzigd op 1 mei 2019.