iona > Over ons > Identiteit

Identiteit

Identiteit

Wijkgemeente iona is een open gemeente en actieve geloofsgemeenschap die bol staat van de activiteiten voor alle doelgroepen van jong tot niet zo jong meer. En dat gaat verder dan alleen de kerkdiensten waarin de ontmoeting met God en met elkaar centraal staan. Christen ben je zeven dagen in week en wij menen dat geloven naast belijden ook een werkwoord is. Wij houden ons vast aan het evangelie van Jezus Christus, Gods liefdevolle en waardevolle boodschap voor de wereld. Geloof, hoop en liefde inspireren ons om onophoudelijk te zoeken naar manieren om dat in woord en daad in maar vooral ook buiten de kerk zichtbaar te maken. Dat mogen we doen met verschillende initiatieven en door met veel vrijwilligers uit onze gemeente betrokken te zijn bij sociale en maatschappelijke activiteiten in en buiten Maassluis. Dienstbaar zijn aan de samenleving en omzien naar elkaar zijn hierbij de uitgangspunten.

Breng ons samen, één in Uw naam
Ieder is welkom hier binnen te gaan
Samen, één door de geest
Verbonden in liefde, die U aan ons geeft

Dat zingen we vaak in de kerkdienst en dat maakt duidelijk dat iedereen bij ons welkom is en het maakt niet uit of je God al hebt gevonden, Hem nog zoekt of gewoon nieuwsgiering bent. Loop gerust binnen, je mag in onze wijkgemeente gewoon zijn zoals je bent. We staan ook vermeld op de website Wijdekerk omdat seksuele geaardheid er voor ons niet toe doet. Ook in de keuze van je kleding ben je vrij, draag vooral waarin je je fijn voelt.

We zien de Immanuëlkerk en de verschillende ruimten daarin als een soort herberg in Maassluis die ruimte biedt aan kerkelijke en maatschappelijke activiteiten. Je mag binnenlopen in de Stilteruimte als je behoefte hebt aan wat rust en tijd om te overdenken of om te bidden. Dat kan op donderdag,  vrijdag en zaterdag tussen 10.00 en 16.00 uur. Voor het initiatief Kerk aan de markt zijn de Bethelkerk en de Immanuëlkerk om de beurt open op vrijdag voor een kopje koffie, thee en een gezellig praatje. Dat kan op vrijdagen vanaf eind juni tot en met het weekend van de Furiade (eerste weekend oktober).

We vieren ons geloof in de ontmoeting met de heilige, grote God die als een liefdevolle Vader dicht bij ons wil zijn. In de kerkdiensten of andere bijeenkomsten wordt gezongen, gebeden, zijn er stiltemomenten en is er ruimte voor een persoonlijk gebed of bezinning. De ontmoeting met Hem geeft vreugde en laadt ons weer op. En we hopen dat dit zichtbaar is en ook bezoekers raakt. Naast de wat meer traditionele vieringen experimenteren we met nieuwe vormen die meer bij deze tijd passen en ook meer aansprekend zijn om bijvoorbeeld jongeren en jonge gezinnen actief te (blijven) interesseren. Bij een brainstormsessie over diensten nieuwe stijl ontstond deze woordwolk waarin de elementen te vinden zijn van de kerk van onze dromen. 

In alle diensten/samenkomsten staat het volgen van Jezus Christus centraal. Dat gaat soms met vallen en opstaan maar het verlangen blijft om meer op Hem te gaan lijken in denken en doen om nog meer te leven naar Gods wil. Lezen uit de Bijbel en daarover met elkaar in gesprek gaan helpt bij het maken van goede keuzes in het dagelijkse leven. Persoonlijke keuzes waartoe het evangelie uitnodigt en die de wereld rechtvaardiger, vrediger en schoner maken en die de wereld zoals God die bedoeld heeft dichterbij brengt. Dat mogen we samen doen en daarbij spelen afkomst, jong of oud, geloofsovertuiging, huidskleur of geaardheid geen enkel rol. We mogen ons bij elkaar thuis voelen als kinderen van één Vader. 

Onze visie en missie

Inleiding

Uitgangspunt voor deze visie en missie is het besef dat de kerk niet van onszelf maar van Christus is. De kerk is Lichaam van Christus. Hij roept zijn gemeente samen rond Woord en Sacrament. In de eredienst klopt het hart van de gemeente. Dat betekent niet dat kerk-zijn alleen daarin zichtbaar wordt, maar wel dat alle doordeweekse activiteiten en alle vormen van gemeenschap hierin geworteld zijn en van hieruit voeding en inspiratie ontvangen.

Deze visie en missie dwingt de wijkkerkenraden om prioriteiten te stellen. De visie en missie benoemen al enkele prioriteiten. In de uitwerking van de visie en missie, het beleidsplan, zullen de wijkkerkenraden verdere prioriteiten gaan aangeven in uitvoering en het beschikbaar stellen van financiële middelen. In het bijzonder de vernieuwende elementen zullen qua inhoud, doel en middelen, goed uitgelegd moeten worden aan de gemeenteleden.

 Jeugd en Gezin

Om een toekomstbestendige kerk te krijgen zijn jeugd en gezin de hoogste prioriteit. Dit betekent dat iedereen welkom is en zich welkom moet voelen. Jong, oud, samen, alleen: iedereen is welkom. De jeugdwerker is voor de uitvoering van het jeugdwerk cruciaal, alsmede de inbreng van jongeren. Naast de voortdurende aandacht voor jongeren zetten we de komende jaren ook sterk in
op gezinnen. De visie is om gezinnen meer aansluiting bij de gemeente te laten vinden en elkaar op te laten zoeken. Het delen van hun geloof, twijfels en ervaringen staan hierin centraal.

 Eredienst

God nodigt zijn gemeente uit rond woord en sacrament. De diversiteit van erediensten is onze kracht en willen we behouden. Wel zijn er mogelijkheden, die we willen benutten, om dit op een moderne, inspirerende en meer visuele manier vorm te geven. Naast het fysieke kerk-zijn gaat digitale interactie ook een steeds grotere rol spelen voor onze vieringen. Elkaar ontmoeten na de
kerkdienst, met een kop koffie blijft. 
Integratie van fysiek en digitaal kerk-zijn zijn prioriteit. We willen daarnaast de verbinding tussen de diensten en het doordeweekse gemeente-zijn versterken.

 Pastoraat

Pastoraat is een verantwoordelijkheid en voorrecht van de hele gemeente. We vormen als kerk een familie die ongeacht afkomst of leeftijd concreet en betrokken voor elkaar klaar staat. In de komende 4 jaar groeien we in onderlinge gemeenschap: we werken concreet aan onderlinge verbinding in de buurt en tussen generaties. De kerkenraad heeft hierin, samen met onze pastores, een coachende en verbindende rol. Naast het onderlinge pastoraat bieden we in tijden van crisis
professionele pastorale zorg.

 Vorming en toerusting

We zijn een lerende gemeente, die elkaar onderling aanmoedigt om een verdiepingsslag te maken in het geloof. Geloofsleren houdt niet op na catechisatie maar is een levenslange leerschool. De nadruk ligt hierbij op participatie: we leren van elkaar. Onze pastores hebben hierin een verdiepende en verbindende opdracht. Zo leren we om handen en voeten te geven aan ons geloof. In de komende tijd neemt het aantal gemeenteleden dat actief deel uit maakt van ons vormings- en toerustingswerk fors toe. Leren is een natuurlijk onderdeel geworden van kerk-lidmaatschap. We werken samen aan een aantrekkelijk format dat de diversiteit van de gemeente recht doet. Er komt een duidelijke coördinatie/werkgroep onder een nieuwe eigentijdse naam.

 Missionair werk en diaconaat

Als kerk maken wij Gods hart zichtbaar in de wereld en in het bijzonder in Maassluis. Deze missie is de essentie van de kerk en ons enige bestaansrecht. Al ons kerk-zijn is van deze missie doordrongen. In de komende tijd werken we aan onze missionaire presentie in Maassluis. We hebben diaconaal een voortrekkersrol in Maassluis. We beperken ons tot relevante en inspirerende
activiteiten, waarin recht en liefde centraal staan. De gemeente draagt deze activiteiten met inzet en gebed. Daarnaast zijn we een gastvrije kerk: we vinden het belangrijk dat nieuwelingen zich welkom voelen bij onze activiteiten en diensten.

 Vrijwilligers

Vrijwilligers zijn en blijven belangrijk. Alle vrijwilligers hebben inzicht in de taakvelden, het vrijwilligerswerk sluit aan bij de talenten van de gemeenteleden en er zijn vastgestelde termijnen. We stellen een vrijwilligerscoördinator aan. Hiermee waarborgen we blijvend kwalitatief en effectief vrijwilligerswerk, dat aansluit bij de wensen en capaciteiten van de vrijwilligers en waarbij de continuïteit gewaarborgd wordt. Het vrijwilligerswerk vindt voornamelijk projectmatig plaats.

 Kerkenraad en pastores

De kerkenraad geeft geïnspireerd en vanuit hun geloof leiding aan de gemeente. Hij zoekt actief naar manieren om zelf hierin gevoed te worden. Hij inspireert en verbindt de gemeente en wordt hierbij ondersteund door de pastores. Ze zoeken samen nieuwe wegen om alle leeftijdsgroepen te ondersteunen in hun geloof en de opbouw van de gemeente.

Met twee jaar staat er een kleine platte organisatie met gespreide verantwoordelijkheden bij verschillende teams en projectgroepen. De kerkenraad verbindt en ondersteunt deze teams, die vergaande bevoegdheden krijgen.

 Samenwerking

De komende jaren is de samenwerking tussen de wijkgemeente Koningshof en Iona gerealiseerd, evenals de bestuurlijke versmelting – één gezamenlijke wijkkerkenraad en moderamen. Dit is een voorwaarde om tot de platte structuur te komen die we hierboven beschreven onder kerkenraad.

Op middellange termijn is de samenwerking met wijkgemeente Groote Kerk op verschillende deelgebieden gerealiseerd. Het gaat om diaconaat, missionair, jeugdwerk, muziek, uitwisseling predikanten en toerusting. We blijven de samenwerking zoeken met andere kerken.

 Toekomst gebouwen

Het is lastig om als wijken een visie op te stellen over gebouwen, gezien het lopende PGM 3.0 proces.  Wel spreken we uit:

  •  We willen niet bepaald worden door onze stenen: de vrijheid om kerk te zijn staat boven alles.
  • Het behoud van onze pastorale formatie blijft onze prioriteit.
  • We geven de voorkeur aan twee vierplekken.
  • We zijn bereid de vertrouwde (kerk)omgeving op te geven.
Bijbel opengeslagen koffie

Delen

Facebook
Twitter
LinkedIn

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Altijd op de hoogte! Via nieuwsbrief ‘de Kerkwijzer‘ informeren we je graag, zowel digitaal* als op papier*.  In de Groote Kerk is ook de ‘Zondagsbrief’ beschikbaar, met wijknieuws. Interesse? Meld je hieronder aan, dan nemen we contact met je op.
(* voor dit abonnement wordt een kleine bijdrage gevraagd).