Algemene Kerkenraad

Openbaarheid van de AK-vergaderingen

Besloten is dat de vergaderingen van de AK openbaar zijn, tenzij de AK beslist om reden van vertrouwelijkheid, de vergadering (deels) besloten te houden. Indien in de vergadering over personen zal worden gesproken, is dit deel van de vergadering in elk geval besloten.

Geïnteresseerden in het bijwonen van de AK-vergaderingen moeten zich van tevoren schriftelijk bij de Scriba aanmelden en kunnen tijdens de vergadering alleen toehoorder zijn. Zij kunnen via de publicatie op de website van de AK inzage krijgen in de agenda.

De AK-vergaderingen in 2022 zijn gepland op de volgende data:

  • donderdag 12 mei
  • donderdag 9 juni
  • donderdag 15 september
  • donderdag 10 november
  • donderdag 8 december

Visie gebouwen

De Algemene  Kerkenraad (AK) heeft besloten om zich bij de discussie over het toekomstige gebruik van de kerkelijke gebouwen en de invulling van het kerkelijke werk in de komende jaren, zich te laten bijstaan door een professional. De keuze is gevallen op de heer Jan Boer, die zijn begeleiding vanaf januari a.s. ter hand zal nemen.

Jan Boer heeft een grote ervaring opgebouwd in de begeleiding van kerkelijke gemeenten. Het is de bedoeling dat hij eerst kennismaakt met de wijkkerkenraden en de colleges van kerkrentmeesters en diakenen. Aan de hand van die kennismaking zal hij een voorstel over hoe  wij samen met de leden van onze wijkgemeenten die toekomstdiscussie kunnen gaan voeren en hoe wij voor eind 2022 de richting kunnen bepalen waarin wij willen gaan. De AK kiest hiermee voor een helder proces waarin met name de gemeenteleden intensief betrokken zullen worden bij deze discussie.

Het eindrapport van de voormalige commissie voor de gebouwen zal dienen als basis voor de verdere discussie, het moderamen is deze commissie zeer erkentelijk voor haar inzet. In de nieuwe opzet hopen wij van hun kennis en die van de andere kerkelijke gremia volop gebruik te kunnen maken. Het moderamen zal u in de Kerkwijzer regelmatig op de hoogte houden van de vervolg stappen.

Na een tweede oriëntatie in het Moderamen heeft Jan Boer in de laatst gehouden vergadering van de AK toegelicht hoe hij in Maassluis aan het werk wil gaan. Hij heeft voorgesteld te gaan werken met drie wijkwerkgroepen waarin leden vanuit de drie wijkgemeenten worden aangedragen en zo het Projectteam gaan vormen. De coördinatie van alle discussie gaat plaats vinden in een Stuurgroep, bestaande uit de leden van het Moderamen aangevuld met leden van het college van kerkrentmeesters en leden van de wijkkerkenraden. De uiteindelijke besluitvorming zal moeten plaats vinden in de AK, maar pas nadat de leden van de Protestantse Gemeente Maassluis (PGM) over de voorgenomen plannen zijn gehoord. De predikanten en kerkelijk werkers krijgen een adviserende rol.

Jan Boer zal in de komende weken en maanden intensief aan de slag gaan, waarbij hij er voor kiest eerst met de wijkgemeenten contacten te leggen en met organisaties binnen onze kerkelijke gemeenschap. Die eerste contacten zullen leiden tot een plan van aanpak en een financiële onderbouwing van de kosten van deze begeleiding. Hij krijgt ook de opdracht de subsidie aanvragen namens de PGM in te dienen.

De AK heeft aangegeven dat hij eind 2022/begin 2023 concrete voorstellen verwacht. De AK zal de informatie en de discussie met de gemeenteleden gaan voeren.

Wij zullen u in de komende maanden via de Kerkwijzer, de website Projectinfo PGM 3.0 en de kerk App op de hoogte blijven houden van het verloop van dit proces. Mocht u vragen hebben neem dan gerust contact op met ondergetekenden.

Koos Karssen, voorzitter AK

Piet Bouterse, scriba AK

Ambtsdragersbijeenkomst

Nadat het vanwege de coronamaatregelen een aantal keren niet kon doorgaan, is op 10 februari de ambtsdragers bijeenkomst gehouden. Het is al jaren een goede gewoonte om als alle ambtsdragers van de Protestantse Gemeente te Maassluis, bijeen te komen en met elkaar een onderwerp te bespreken. Zo kunnen wij onszelf en elkaar (opnieuw) enthousiasmeren om als ambtsdragers werkzaam te zijn. Dit keer was als onderwerp gekozen: Kerk na corona: ‘Hef op uw hoofden’. De deskundige leiding was in handen van de predikanten ds. Pim Brouwer en ds. Chris Schreuder. In aparte groepjes werden verschillende vragen uitgewerkt die betrekking hebben op het kerk-zijn na corona. Deze avond was inspirerend en gaf weer energie om als ambtsdrager de Protestantse Gemeente te dienen.

Geïnteresseerden kunnen de notitie welke voor deze avond is gebruikt onderstaand downloaden.

WELKE KERK IS OPEN IN HET EERSTE KWARTAAL VAN 2023?

De Algemene Kerkenraad heeft zich op verzoek van het College van Kerkrentmeesters intensief beziggehouden met het energiegebruik in de wintermaanden. Onze drie wijkgemeenten verbruiken voor de diensten op de zondagen maar ook doordeweeks behoorlijk veel energie. De lopende contracten eindigen eind december en dat betekent dat wij vanaf januari meer geld kwijt zijn aan de verwarming en verlichting van onze gebouwen. We kunnen proberen de afname van energie te verminderen door de thermostaten lager te zetten en meer thuis te vergaderen, maar dat zal onvoldoende helpen het dreigende extra financiële tekort te voorkomen. De Algemene Kerkenraad heeft daarom noodgedwongen een verstrekkend besluit genomen. We gaan kerken in één kerkgebouw met wisselende diensten en aanvangstijden.

Hieronder kunt u lezen waar de kerkdiensten worden gehouden in de komende maanden.

Vanaf 8 januari zijn in die maand alle diensten in de Immanuelkerk;
een dienst om 9.00, 10.30 en 19.00 uur
8  januari             9.00 en 19.00 onder verantwoording van wijkgemeente Groote Kerk en 10.30                             onder verantwoording van de wijkgemeenten iona en Koningshof
15 januari           idem
22 januari           idem
29 januari           idem

In februari zijn alle diensten in de Koningshof.
een dienst om 9.00, 10.30 en 19.00 uur

5   februari         9.00 uur en 19.00 uur (Groote Kerk) en 10.30 (iona en Koningshof)
12 februari         idem

19 februari         9.00 uur (iona en KH) en 10.30 (GK)
26 februari         idem

In maart zijn alle diensten in de Groote Kerk
een dienst om 9.00 , 10.30 en 19.00 uur
5   maart              9.00 uur (iona en KH) en 10.30 en 19.00 uur  (GK)
12 maart             idem
19 maart             idem
26 maart             idem

Extra: op 22 januari en 12 maart is er Kliederkerk in Koningshof (10.30 uur  inloop) Informatie over april volgt later. Bij alle ochtenddiensten is er oppas/kindernevendienst/bijbelklas
Of het lukt om koffie te drinken voor of na de dienst hoort u nog.
Aarzel niet om gebruik te maken van kerkrijden. Wel graag uiterlijk zaterdag opgeven.

Delen

Facebook
Twitter
LinkedIn

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Altijd op de hoogte! Via nieuwsbrief ‘de Kerkwijzer‘ informeren we je graag, zowel digitaal* als op papier*.  In de Groote Kerk is ook de ‘Zondagsbrief’ beschikbaar, met wijknieuws. Interesse? Meld je hieronder aan, dan nemen we contact met je op.
(* voor dit abonnement wordt een kleine bijdrage gevraagd).